DEFINICJE:

Organizator Konkursu - Edyta Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Birthday Box Edyta

Szymańska”, NIP: 5423048347, ul. Droga Żubrów 17, 05-500 Jesówka.

Konkurs - akcja promocyjna organizowany w internecie, na stronie www.birthdaybox.pl, przez Organizatora

Konkursu.

Nagroda - nagroda w postaci podwyższenia wersji pudełka prezentowego.

Wpisowe - bezzwrotna opłata w wysokości 7,90 zł, którą zobowiązana jest uiścić każda osoba chcąca wziąć udział

w Konkursie.

Komisja Konkursowa - komisja dwuosobowa w składzie Edyta Szymańska i Jakub Kucharski.

Regulamin Konkursu - niniejszy regulamin.

Hasło Reklamowe - hasło promocyjne zawierające w swej treści listę produktów, które Uczestnik chciałby znaleźć

w swoim wymarzonym “birthday boxie”.

Pole Konkursowe - wyznaczone na stronie internetowej www.birthdaybox.pl, miejsce umożliwiające stworzenie

i przesłania Hasła Reklamowego.

Najbliższa Rodzina - wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz małżonkowie.

Uczestnik - osoba biorąca udział w Konkursie spełniająca warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 - 3 Regulaminu

Konkursu,

Laureat Konkursu - osoba, której Hasło Reklamowe zostanie wybrane przez Komisję Konkursową.

§ 1

CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania regulaminu i trwa do odwołania.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności

prawnych, spełniająca łącznie następujące warunki:

a) zakupi u Organizatora Konkursu produkt: Birthday Box Basic, Birthday Box Premium, Birthday Box Extra

lub Man’s Box oferowany na stronie internetowej www.birthdaybox.pl,

b) przy zakupie, o którym mowa w § 2 ust 1 lit. a) zgłosi chęć udziału w konkursie poprzez dodanie do

koszyka pozycji o nazwie “kupon konkursowy” i uiści Wpisowe,

c) ułoży i prześle za pośrednictwem Pola Konkursowego Hasło Reklamowe,

d) udostępni Organizatorowi Konkursu dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,

adresu e-mail, numeru telefonu.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich Najbliższa Rodzina.

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz ich Najbliższa rodzina.

4. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z:

a) akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu,

b) wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez

Organizatora Konkursu w zakresie, o którym mowa w § 5 Regulaminu Konkursu,

c) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że jest autorem Hasła Reklamowego i przysługuje

mu do niego pełnia majątkowych i osobistych praw autorskich, a prawa te nie są obciążone prawami

osób trzecich,

d) złożeniem przez Uczestnika Konkursu zapewnienia, iż w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do

Organizatora Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych do Hasła

Reklamowego, Uczestnik je zgłaszający zwolni Organizatora z takiej odpowiedzialności i pokryje

powstałą z tego tytułu szkodę Organizatora.

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.

§ 3

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja Konkursowa wyłaniać będzie Laureatów Konkursu w czasie trwania konkursu. Każdy Laureat Konkursu

otrzymuje Nagrodę.

2. Komisja Konkursowa rozstrzyga wedle wewnętrznych kryteriów kierując się przede wszystkim oryginalnością

i ciekawością Hasła Reklamowego.

3. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne Hasła Reklamowe, Komisja Konkursowa bierze pod

uwagę to, które zostało wysłane jako pierwsze.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do

zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody.

7. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureata Konkursu, w celu jego

identyfikacji, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Laureat Konkursu może zostać

zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE I INNE

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie

majątkowe do Hasła Reklamowego, który zgłasza w Konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich i są

wolne od wad prawnych.

2. Nadesłanie Hasła Reklamowego jest równoznaczne z nieodpłatnym i bezterminowym przeniesieniem

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu, który ma prawo wykorzystać je na wszelkich

polach eksploatacji bez konieczności podawania danych Uczestnika Konkursu, w tym w szczególności:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy

utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych

nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d) rozpowszechnianie hasła w następujący sposób – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a

także publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w

czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i

wielkości nakładów,

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h) wykorzystanie hasła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług

oraz innych przejawów działalności gospodarczej Organizatora.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej wybranej przez Organizatora, w

mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez

Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych.

4. Przeniesienie praw autorskich do Hasła Reklamowego obejmuje również zezwolenie na wykonywanie przez

Organizatora dowolnych zmian, aktualizacji, przeróbek, skrótów, modyfikacji itp. Hasła Reklamowego oraz

prawo do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie, a także prawo dalszego

udzielania takiego zezwolenia osobom trzecim.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób

trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika.

6. Uczestnik zapewnia, że korzystanie przez Organizatora Konkursu z Hasła Reklamowego nie będzie naruszało

praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich.

Jeżeli jakikolwiek podmiot zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora Konkursu w zakresie, o którym mowa

powyżej, Uczestnik zobowiązuje się na własny koszt podjąć niezbędne kroki prawne, w tym również wstąpić do

ewentualnego procesu sądowego, celem ochrony Organizatora Konkursu przed tymi zarzutami lub roszczeniami

i uwolni go od odpowiedzialności w tym zakresie.

7. W sytuacji jeśli Organizator Konkursu zobowiązany będzie w stosunku do podmiotu trzeciego do zapłaty

jakiegokolwiek świadczenia (w tym przede wszystkim odszkodowania, zadośćuczynienia) wynikającego z

naruszenia, o którym mowa w ust. 5, Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie pokrycia tej kwoty wraz ze

wszystkimi kosztami ubocznymi powstałymi w trakcie toczącego się sporu, w tym w szczególności kosztami

sądowymi, odsetkami i kosztami obsługi prawnej.

8. Laureatom Konkursu poza uprawnienie do uzyskania Nagród nie przysługują żadne inne roszczenia do

Organizatora oraz od osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§ 5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika jest Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia

Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: RODO).

3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym

jest: umożliwienie uczestnikom wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, umożliwienie

przyznania nagrody, umożliwienie dokonania rozliczeń podatkowych, archiwizacja dokumentów.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa)

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi

zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

7. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów, o których mowa w ust. 3 przez okres 1 roku od dnia zakończenia

Konkursu, zaś w celach związanych z dokonaniem rozliczeń podatkowych przez okres 5 lat od końca roku

kalendarzowego, w którym odbył się Konkurs.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, o ile nie wpłynie

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin Konkursu obowiązuje od czasu

opublikowania go na stronie internetowej www.birthdaybox.pl.

2. Wszelkie pytania, reklamacje i uwagi związane z Konkursem należy przesyłać na adres mailowy Organizatora

Konkursu: kontakt@birthdaybox.pl.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od jej otrzymania.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę

trzecią.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego

oraz innych właściwych ustaw.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika Konkursu i osoby

trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.